คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ ช้อนทอง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายรักพงศ์ แป้นสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายภูวดล คำนาย
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุ/องค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางวัชรี ปาจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางจุฑามาศ ศิริเกรียงไกร
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย บุญเกิด
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส สิทธิรส
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กร/ชุมชนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยพฤกษ์ มากเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางจิดาภา วัฒนวิเชียร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ