ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจีราภรณ์ สังฆนาค
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1