กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจีราภรณ์ สังฆนาค
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1