ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจีราภรณ์ สังฆนาค
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1