ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางนพภา อินทิม
ครู คศ.3

นางสาววิภาวดี ประเสริฐศรี
ครูผู้ช่วย