โรงเรียนวัดธรรมปัญญา
หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก บ้านกระทุ่มไพร   ตำบลพรหมณี  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
เบอร์โทรศัพท์ 037-326374
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนพภา อินทิม
ครู คศ.3

นางสาววิภาวดี ประเสริฐศรี
ครูผู้ช่วย