ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกรรณิการ์ ศรีพุ่มบาง
ครู คศ.3

นางวิภาวดี ชมเชย
ครู คศ.1