ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกรรณิการ์ ศรีพุ่มบาง
ครู คศ.3