กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวิภาวดี ชมเชย
ครู คศ.1
อีเมล์ : wipawadee.p@ku.th

นายศุภศิษฎ์ วัฒนวิเชียร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น