กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกรรณิการ์ ศรีพุ่มบาง
ครู คศ.3

นางวิภาวดี ชมเชย
ครู คศ.1
อีเมล์ : wipawadee.p@ku.th