ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกรรณิการ์ ศรีพุ่มบาง
ครู คศ.3