โรงเรียนวัดธรรมปัญญา
หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก บ้านกระทุ่มไพร   ตำบลพรหมณี  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
เบอร์โทรศัพท์ 037-326374
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางยุวดี จันทศรีคำ
ครู คศ.3

นางสุทธิสา วรธรรมพินิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0