ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางยุวดี จันทศรีคำ
ครู คศ.3

นางสุทธิสา วรธรรมพินิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0