คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยเอกรณกฤต รัตนสีหา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางนพภา อินทิม
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุคนธ์ งามสนอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา