ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยเอกรณกฤต รัตนสีหา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมปัญญา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563-ปัจจุบัน