ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางจิดาภา วัฒนวิเชียร
ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนวัดธรรมปัญญา รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมปัญญา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2566-ปัจจุบัน