ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุคนธ์ งามสนอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมปัญญา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ปี