โรงเรียนวัดธรรมปัญญา
หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก บ้านกระทุ่มไพร   ตำบลพรหมณี  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
เบอร์โทรศัพท์ 037-326374
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุคนธ์ งามสนอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมปัญญา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ปี