ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางนพภา อินทิม
ตำแหน่ง : รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมปัญญา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :