อัตลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
นักเรียนมีคุณธรรม  วิถีชีวิตแบบไทย