ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558)

ระดับชั้นปฐมวัย จำนวนทั้งหมด 14 คน
- อนุบาล 1 ชาย 4 หญิง    5 รวม 9  คน
- อนุบาล 2 ชาย 2 หญิง   3 รวม 5  คน
ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวนทั้งหมด 60  คน
- ประถมศึกษาปีที่ 1 ชาย 4 หญิง   4 รวม 8  คน
- ประถมศึกษาปีที่ 2 ชาย 6 หญิง   3 รวม 9  คน
- ประถมศึกษาปีที่ 3 ชาย  3 หญิง   3 รวม 6  คน
- ประถมศึกษาปีที่ 4 ชาย 4 หญิง    7 รวม  11 คน
- ประถมศึกษาปีที่ 5 ชาย 6 หญิง 10 รวม  16 คน
- ประถมศึกษาปีที่ 6 ชาย 5 หญิง   5 รวม  10 คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวนทั้งหมด 48 คน
- มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชาย 8 หญิง   5 รวม  13 คน
- มัธยมศึกษาปีที่ 2 ชาย 13 หญิง   8 รวม  21 คน
- มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชาย   7 หญิง    7  รวม  14 คน
รวมทั้งหมด      122 คน