ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมปัญญา
ปีการศึกษา 2566  (ข้อมูล ณ 16 พฤษภาคม  2566)

 
ชั้น จำนวนนักเรียน (คน) รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
ก่อนประถม        
อนุบาล 2 2 0 2  
อนุบาล 3 1 1 2  
รวมก่อนประถม 3 1 4  
 
ประถมศึกษา        
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 2 4  
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 0 3  
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 1 4  
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 2 3  
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 3 6  
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 3 9  
รวมประถมศึกษา 18 11 29  
 
มัธยมศึกษา        
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 3 5  
รวมมัธยมศึกษา 2 3 5  
รวมทั้งหมด 23 15 38