พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม  ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต  ซาบซึ้งและมีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์
2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของนักเรียน
3. ประกันโอกาสให้แก่นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้มีโอกาสเข้าเรียนด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
4. ประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและมีระบบประกันภายในที่เข้มแข็งและได้รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก
6. สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  จัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
8. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
9. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
10. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
11. พัฒนาสภาพแวดล้อมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
12. ส่งเสริมมีแหล่งเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและชุมชน
13. การสร้างเครือข่ายโรงเรียน  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
14. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ในการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน