วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
   โรงเรียนวัดธรรมปัญญา  บุคลากรทุกคนร่วมสืบสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน  โดยน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติบนพื้นฐานของความเป็นไทย