โรงเรียนวัดธรรมปัญญา
หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก บ้านกระทุ่มไพร   ตำบลพรหมณี  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
เบอร์โทรศัพท์ 037-326374
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
   โรงเรียนวัดธรรมปัญญา  บุคลากรทุกคนร่วมสืบสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน  โดยน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติบนพื้นฐานของความเป็นไทย