ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 มิ.ย. 64 เปิดภาคเรียน 1/2564
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 สอบ O-Net
สอบ O-Net ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดสันตยาราม แต่งกายชุดนักเรียนถูกระเบียบ
31 พ.ค. 61 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
ชุดพละศึกษา
16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียน
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
การแต่งกายชุดนักเรียนสุภาพ ถูกระเบียบ
21 ก.พ. 61 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.1-ป.5
โรงเรียนวัดธรรมปัญญา