ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียนวัดธรรมปัญญา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.๒๕๓๘
งบประมาณ : ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เพิ่มเติม..