โรงเรียนวัดธรรมปัญญา
หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก บ้านกระทุ่มไพร   ตำบลพรหมณี  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
เบอร์โทรศัพท์ 037-326374
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียนวัดธรรมปัญญา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.๒๕๓๘
งบประมาณ : ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เพิ่มเติม..